sinol - תקנון הגרלה

תקנון הגרלה

דף הבית >> תקנון הגרלה

תקנון הגרלת "טאבלט Samsung Galaxy Tab 3 Lite"

 1. הגדרות -

"עורכת ההגרלה" - חברת צחי אשרוב בע"מ.

"ההגרלה ו/או המבצע" - הגרלת פרס, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי (להלן: "ההיתר הכללי") לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז - 1977.

"המפקח" רו"ח מירה אשרוב שתמונה על ידי עורכת ההגרלה.

"משתתף" – כל אדם בגיל (מעל גיל 18) שימלא את פרטיו בטופס ההגרלה כפי שמופיע באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה בכתובת https://www.sinol.co.il/ (להלן: "טופס ההגרלה" ו -"אתר האינטרנט" בהתאמה) וישלח אותו עד ליום סיום ההגרלה 30.6.15.

"תקופת המבצע" - המבצע יערך החל מיום 13.5 ועד ליום 30.6. עורכת ההגרלהעורכת ההגרלה תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין. לאחר תקופת המבצע לא ניתן יהיה להיכלל כמשתתף בהגרלה.

"הפרס" – טאבלט מסוג Samsung Galaxy Tab 3 lite.

"ספקית הפרס" - חברת צחי אשרוב בע״מ שתיבחר על ידי עורכת ההגרלה.

"פרסום התחרות" – עורכת ההגרלה תפרסם את תקנון המבצע בהתאם לסעיף 6 להיתר הכללי ובאחריות המפקח, במקום בולט בעמוד הכניסה לאתר האינטרנט בו נערך מבצע ההגרלות.

"תוצאות ההגרלה" - יפורסמו באתר האינטרנט ובכל דרך נוספת אחרת, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה, סמוך לאחר עריכת ההגרלה ויכללו את שמות הזוכים. כמו כן, עורכת ההגרלה תשלח הודעה על הזכייה בדואר רשום למענו של הזוכה, ככל שתימסר על ידו.

 1. פרשנות

  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע או ההגרלה לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

  2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

  3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

 

 1. תנאים להשתתפות בהגרלה -

  1. המשתתף ימלא בטופס ההגרלה את פרטיו האישיים: שם מלא, כתובת דוא"ל, טלפון נייד, וכן יאשר את התקנון ואת פרסום הפרטים האישיים של הזוכים. טופס ללא פרטים אישיים מלאים, כאמור לעיל, לא ישתתף בהגרלה.

  2. למען הזהירות מובהר שהאחריות הבלעדית על מילוי הפרטים האישיים של המשתתפים בהגרלה ועל נכונותם תהא על המשתתפים בלבד. עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של עורכת ההגרלה או של אתר המשנה ו/או לכל נזק או טענה אחרת בקשר עם הפרטים או מהימנותם. רישומי עורכת ההגרלה שהתקבלו מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתפים בהגרלה יהוו ראיה מכרעה לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על ידי המשתתפים בהגרלה.

  3. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

  4. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל וזה חולק.

  5. המשתתפים, לרבות הזוכה, פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש, תקלה או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הגרלה זו ובמסגרת שימוש בפרס.

  6. למשתתפים, לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

  7. משך התחרות, לרבות מספר ימי התחרות אשר בהן יתנהל התחרות, ייקבעו על ידי עורכת ההגרלה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.

  8. עורכת ההגרלה רשאית להפסיק ו/או לבטל את המבצע ו/או לשנות את תנאיו לרבות שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  9. עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

  10. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.

  11. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם, בין היתר, במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

  12. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

  13. כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתר האינטרנט, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

  14. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

  15. ההשתתפות במבצע אסורה על עורכת ההגרלה, על המפקח, וכן על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

 2. שיטת ההגרלה -

  1. עורכת ההגרלה תגריל מתוך סך כל המשתתפים בתקופת המבצע את הפרס באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי, כך שכל טופס הגרלה יודפס וירוכז בקופסא במשרדי עורכת ההגרלה. במועד ההגרלה, יתבקש אדם שיבחר על ידי המפקח או שהוא ימנה לצורך זה להוציא באופן אקראי פתק אחד מתוך הקופסא והוא אשר יזכה בפרס. במידה והמשתתף ששמו עלה בגורל יפסל כאמור, תיערך הגרלה נוספת במתכונת האמורה לעיל וחוזר חלילה עד לחלוקת הפרס.

  2. ההגרלה תיערך ביום 30.6.15, או בסמוך לכך, במשרדי עורכת ההגרלה בנוכחות המפקח, בהתאם להיתר הכללי, ובמסגרתה יעלה בגורל הזוכה, כאמור לעיל.

  3. בלי לגרוע מהוראות הסעיפים בתקנון זה, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

 3. איתור הזוכים והענקת הפרס -

  1. לאחר הגרלת המשתתף הזוכה, תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה בתוך 21 ימי עסקים בהתאם לנתונים המצויים בידה לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה, וכן תפרסם את שם הזוכה באתר האינטרנט שלה. אם לא אותר הזוכה במשך פרק הזמן הנזכר ו/או שלא עמד בתנאי תקנון זה, תיפסל זכייתו מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או כל מי מטעמם בשל כך. במקרה כזה, רשאית (אך לא חייבת) עורכת ההגרלה לערוך הגרלה נוספת ביחס לפרס שלא נדרש, על פי מנגנון שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה.

  2. לאחר איתור הזוכה, תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה. עורכת ההגרלה רשאית למסור לזוכה את הפרס בכל דרך, לפי שיקול דעתה, לרבות באמצעות דואר רשום. מובהר כי זכות הזוכה בפרס הינה אישית והיא איננה ניתנת להעברה ו/או להמחאה ו/או למכירה, בחלקה או בשלמותה לאחר. כמו כן, זכות הזוכה בפרס איננה ניתנת למימוש במועד אחר.

  3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אי מימוש של הפרס על ידי הזוכה יחשב כמימוש מלא של הפרס על ידו ולא יתאפשר לזוכה אשר לא מימש את הפרס לשוב ולממשו במועד אחר.

  4. עורכת ההגרלה וספקית הפרס שומרות לעצמן את הזכות לשנות את הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

  5. עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו. המשתתפים, לרבות הזוכה, פוטרים את החברה ו/או כל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לפרס ו/או אשר יתגלה בו ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס. עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי מימושו.

 

 1. מפקח -

  1. המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.

  2. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

  3.  המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, ברחוב בן יהודה 200 תל אביב, וכן במשרדי המפקח, מרח' בן יהודה 200 תל אביב וכן באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה, https://www.sinol.co.il

 

 

 
 דף הבית   |  אודות  |  צור קשר
  כל הזכויות שמורות לצחי אשרוב בע"מ   
מנוהל על ידי marcomonline הקמת עסקים באינטרנט